Veneer là gì? Dán Veneer trong nha khoa thế nào?

Veneer hi?n nay ???c nhi?u b�c s? nha khoa ?�nh gi� l� m?t trong nh?ng ph??ng ph�p l�m r?ng s? t?t nh?t hi?n nay. Tuy nhi�n c� nhi?u b?n v?n ch?a hi?u ???c Veneer l� g� v� ph??ng ph�p d�n Veneer nh? th? n�o? T?t c? nh?ng th?c m?c c?a b?n s? ???c gi?i ?�p trong b�i vi?t d??i ?�y.

Veneer l� g�?

Veneer l� m?t trong nh?ng ph??ng ph�p l�m r?ng s? ???c nhi?u ng??i quan t�m hi?n nay. Veneer ???c l�m t? s? si�u m?ng v?i k�ch th??c ?? d�y ch? kho?ng t? 0.3mm ??n 0.7mm. Khi s? d?ng s? ???c d�n tr�n b? m?t r?ng

b?ng lo?i keo ??c bi?t. ?i?u n�y s? gi�p thay ??i h�nh d�ng, m�u s?c r?ng ?�ng v?i mong mu?n c?a b?n.

Veneer l� g�? D�n Veneer trong nha khoa th? n�o?
Veneer ?em ??n n? c??i r?ng r?, tr?ng xinh

D�n s? Veneer ???c ?�nh gi� l� m?t trong nh?ng ph??ng ph�p ch?nh nha t?i ?u. Veneer s? kh?c ph?c ???c h?t c�c khuy?t ?i?m c?a ph??ng ph�p c? truy?n, ??m b?o t�nh th?m m?.

D�n Veneer s? nh? th? n�o?

?�y l� k? thu?t m� c�c nha s? s? s? d?ng keo ?? d�n Veneer l�n b? m?t r?ng. Tr??c khi th?c hi?n c�ng ?o?n n�y, r?ng c?a b?n s? c?n ???c m�i m?t l?p m?ng tr??c ?�.

?u ?i?m c?a ph??ng ph�p n�y ch�nh l� gi? ???c t?y r?ng. ?� l� c�ch ?? gi?m ???c t�nh tr?ng � bu?t r?ng ho?c ?nh h??ng ??n qu� tr�nh ?n u?ng. Vi?c ch?m s�c r?ng sau khi d�n Veneer c?n th?c hi?n ?�ng theo h??ng d?n c?a b�c s? ?? duy tr� ?n ??nh l�u d�i.

M?t v�i chia s? v? �Veneer l� g�?� hy v?ng ?� gi�p ???c c�c b?n c� c�u tr? l?i. ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n b?n c� th? li�n h? ngay v?i Nha Khoa Lovely, ??i ng? nh�n vi�n lu�n s?n s�ng ph?c v?.

KH�M R?NG MI?N PH� NHA KHOA LOVELY

Did you like this? Share it!

0 bình luận cho bài viết “Veneer là gì? Dán Veneer trong nha khoa thế nào?

Bình luận bài viết