Nha khoa Lovely triển khai khám răng miễn phí – Tin hot

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Dễ - Nha khoa Lovely

H? th?ng Trung t�m Nha khoa Lovely tri?n khai kh�m r?ng mi?n ph�. C�ng v?i ??i ng? b�c s? nha khoa gi�u kinh nghi?m, Nha khoa Lovely s? ti?n h�nh th?m kh�m t? m? t�nh tr?ng s?c kh?e r?ng mi?ng cho qu� kh�ch h�ng. Qu� kh�ch h�ng c� nhu c?u th?m kh�m r?ng mi?n ph� h�y nhanh tay li�n h? ph�ng kh�m uy t�n.

??i t??ng ???c kh�m r?ng mi?n ph�

H??ng ??n ph??ng ch�m ??a d?ch v? nha khoa ch?t l??ng ??n g?n h?n v?i ng??i d�ng. Ch??ng tr�nh ???c �p d?ng cho t?t c? c�c ??i t??ng:

  • Tr? em 
  • Ng??i tr??ng th�nh
  • Ng??i cao tu?i 

Nha khoa Lovely kh�m r?ng mi?n ph� cho m?i ??i t??ng kh�ch h�ng
Nha khoa Lovely kh�m r?ng mi?n ph� cho m?i ??i t??ng kh�ch h�ng

Th?i gian di?n ra ch??ng tr�nh kh�m r?ng mi?n ph�

Qu� kh�ch h�ng c� nhu c?u ???c kh�m r?ng mi?ng mi?n ph� vui l�ng li�n h? ??a ch? ph�ng kh�m. Ch??ng tr�nh s? di?n ra v�o l�c 7h00 ??n 17h00 c�c ng�y trong tu?n. T?i ?�y b?n s? ???c th?m kh�m s?c kh?e r?ng mi?ng mi?n ph� v� s? d?ng c�c d?ch v? nha khoa gi� r?.

Nha khoa Lovely tri?n khai kh�m r?ng mi?n ph� – c�ch ??ng k�

?? tham gia kh�m r?ng mi?ng mi?n ph�. M?i ng??i ch? c?n li�n h? ph�ng kh�m nha khoa theo th?i gian quy ??nh. B?n kh�ng c?n ??t ch? tr??c ho?c ph?i k� khai th�ng tin c� nh�n chi ti?t.

C�ng v?i ??i ng? nha s? gi?i chuy�n m�n, gi�u kinh nghi?m. Lovely s? ?em ??n cho qu� kh�ch h�ng quy tr�nh th?m kh�m r?ng chuy�n nghi?p. ?�y ch�nh

l� l?i tri �n m� ??n v? mu?n g?i t?i ?�ng ??o ng??i d�ng ?� lu�n tin y�u v� ?ng h? ph�ng kh�m nha khoa.

KH�M R?NG MI?N PH� NHA KHOA LOVELY

Did you like this? Share it!

0 bình luận cho bài viết “Nha khoa Lovely triển khai khám răng miễn phí – Tin hot

Bình luận bài viết